For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Arrangementsstøtte 2017

15.02.2017

Brenner du inne med en god formidlingsidé? Et arrangement du kunne tenke deg å få gjennomført, men som institusjonen din ikke har råd til? Forskningsdagene kan kanskje hjelpe deg! Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse der de beste forslagene premieres med inntil 50 000 kroner.

Krav til arrangementene

Konkurranseforslagene vil bli vurdert i lys av tre hovedkriterier, hvor det teller positivt hvis alle kriteriene er oppfylt. Vi ønsker at arrangementsstøtten samlet sett skal bidra til et mangfold av arrangementer med en god geografisk spredning.

1. Arrangementer som skaper begeistring og forståelse for forskning

Vi ønsker at alle arrangementene vi støtter skal bidra til det overordnede målet for Forskningsdagene: skape begeistring og forståelse for forskning. Det innebærer at arrangementene for eksempel skal

  • formidle hva forskning er og hva resultatene av forskning betyr for oss i vårt daglige liv,
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv,
  • vekke interesse for forskning og forskningsresultater – i befolkningen og i media og/eller
  • bidra til å rekruttere unge til forskning, f.eks gjennom å vise forskere som gode rollemodeller.

Dette er et absolutt krav som alle forslagene vil bli veid opp mot. I tillegg ønsker vi at arrangementsforslagene oppfyller kriterium  2 eller 3:

2. Arrangementer som handler om årets tema

Vi prioriterer arrangementer/aktiviteter som omhandler årets tema: verdier. Les mer om hva vi legger i begrepet her.

Forskningsdagene har et nytt hovedtema hvert år som kan engasjere nye målgrupper både som publikum og som arrangører. Vi oppfordrer til tverrfaglig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, forvaltning og organisasjoner for å skape et bredt engasjement om årets tema.

3. Arrangementer som viser nyskapning og kvalitetsheving

Til sist ønsker vi å prioritere arrangementer/aktiviteter som legger til rette for god forskningskommunikasjon og dialog mellom forskere og brukere av forskning. Vi oppfordrer til samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, forvaltning og organisasjoner om å utvikle nye arenaer, arrangementsformer og metoder for forskningskommunikasjon. I dette ligger det at man kan søke om støtte til et bredt spekter av aktiviteter/tiltak, og til vesentlig videreutvikling av etablerte konsepter.  Juryen legger vekt på om søkerne har planer for evaluering, kunnskapsdeling og videreutvikling etter at festivalen er over.

I den totale vurderingen legger juryen vekt på antall publikum man planlegger å nå, sett i lys av arrangementets totalbudsjett, og at det foreligger en god plan for å sikre at man når ut til et stort publikum, f.eks. gjennom mediearbeid, markedsføring og påmeldingsløsninger.

Rapportering og utbetaling

Tildelt støtte utbetales etterskuddsvis, mot innsendt rapport. Rapporten skal leveres på et standardisert skjema. Dette vil sikre at punktene som er nevnt i søknaden, blir evaluert og fulgt opp. Skjemaet blir sendt ut sammen med beskjeden til dem som har fått tildelt støtte. Det er altså mens arrangementet fortsatt er under planlegging – slik at de er forberedt på hva de skal rapportere om.

Krav til forslaget

For å være med i konkurransen fyller man ut skjemaet som ligger i kolonnen til høyre. Skjemaet lagres som en fil i word eller pdf-format og sendes som et vedlegg til epost til forskningsdagene@forskningsradet.no.

Vennligst skriv dette i emnefeltet:

Vårt saksnummer 17/730, ordet søknad, nr 1 av 2 (hvis det kommer flere søknader fra samme avsender), navnet på søkerinstitusjonen (og avdeling/campus/senter o.l. der det er relevant) Eksempler:

17/730, Søknad 2 av 2, UiO ESOP

17/730, Søknad, NTNU Campus Gjøvik. 

MERK: Dersom én og samme søker ønsker å sende inn flere arrangementsforslag som er så like/er så knyttet til hverandre at det blir mye samme tekster og samme poster i budsjettene, skal de samles i én felles søknad.

Frist for innsending av skjemaet er mandag 3. april kl. 9.00

Spørsmål kan rettes til Forskningsdagenes sekretariat på epost eller telefon: 22 03 74 44 eller 22 03 75 76. 

En variant av forslagsskjemaet i word ligger til nedlasting på Forskningsdagenes Facebookside for arrangører.

Et av arrangementene som fikk støtte i fjor var åpningsarrangementet i Kirkenes: Her ser vi forsker Peter Haugseth fra UiT, Theresa Holand fra Samovarteateret, forsker Julia Schregel fra NIBIO og forsker Jan Magne Gjerde fra Universitetsmuseet i Tromsø i munter passiar om forskning i grenseland. Et av arrangementene som fikk støtte i fjor var åpningsarrangementet i Kirkenes: Her ser vi forsker Peter Haugseth fra UiT, Theresa Holand fra Samovarteateret, forsker Julia Schregel fra NIBIO og forsker Jan Magne Gjerde fra Universitetsmuseet i Tromsø i munter passiar om forskning i grenseland.
Bookmark and Share