For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Arrangementsstøtte 2012

14.03.2012
Forskningsrådet lyser ut til sammen 625.000 kroner som støtte til arrangementer under Forskningsdagene i 2012. Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse, der de mest nytenkende aktivitetene premieres. Vanlig støttesum er inntil 50.000 kroner.

Arrangementsforslagene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Arrangementer/aktiviteter som fokuserer på årets tema: samfunn
  • Nye arrangementsformer. Målet er fornyelse og kvalitetsforbedring av enkeltaktiviteter for å videreutvikle Forskningsdagene. Det er et mål at den nye arrangementsformen, dersom den er vellykket, skal videreføres.
  • Næringsliv som alene, eller i samarbeid med akademia, søker om støtte til arrangementer med vekt på synliggjøring av forskning i næringslivet, rekruttering og nye karriereveier for forskere.

Kombinasjoner av kriteriene teller positivt. Juryen vil også legge vekt på antall publikummere man planlegger å nå i forhold til totalbudsjettet.

Forskningsdagene skal skape begeistring og forståelse for forskning. Det er derfor viktig at forskningen kommer klart frem i arrangementet. Arrangementsforslagene vil bli vurdert i lys av Forskningsdagenes mål:

  • Formidle god forskning til folk flest
  • Rekruttere flere til forskning
  • Redusere avstanden mellom forskere og allmennhet
  • Vise forskere som gode rollemodeller

I utgangspunktet gis det arrangementsstøtte kun én gang per prosjekt, men dersom man kan vise til gode resultater fra tidligere år og prosjektet innebærer et betydelig økonomisk løft, der målet på sikt er å være økonomisk selvbærende, kan prosjektet gis støtte flere ganger.

Send et kortfattet (ca. 2 sider) forslag på vedlagte skjema. Beskriv arrangementet så konkret som mulig. Vi forstår at detaljer ikke er bekreftet på dette tidspunktet. Skjemaet sendes til forskningsdagene@forskningsradet.no. Fristen er mandag 16. april kl 24:00 (dvs. natt til tirsdag). Fristen er absolutt!

Midlene utbetales på grunnlag av innsendt faktura. Forutsetninger for å få utbetalt støtten er at arrangementet er registrert i Forskningsdagenes arrangementsdatabase i god tid før festivalen, og at dere sender oss en rapport om hvordan midlene ble brukt, og hvordan arrangementet ble. Rapporten sendes til Forskningsdagenes sekretariat. Frist for rapport og faktura er 31. oktober.

Bookmark and Share

For nedlasting