For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Arrangementsstøtte fra Forskningsrådets fagdivisjoner

28.02.2013
Forskningsrådet deler ut til sammen 800 000 kroner i støtte til arrangementer under Forskningsdagene 2013. Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse, der de mest nytenkende aktivitetene for god forskningsformidling premieres. Vanlig støttesum er inntil 50 000 kroner pr. arrangement.

Arrangementsforslagene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Årets tema. Arrangementer/aktiviteter som handler om årets tema: Hav og vann.
  • Nye arrangementsformer. Målet er fornyelse og kvalitetsforbedring av enkeltaktiviteter for å videreutvikle Forskningsdagene. Den nye arrangementsformen bør kunne videreføres i lignende arrangementer senere (hvis den er vellykket), og eller
  • Synliggjøring av forskning i næringslivet. Næringsliv kan alene eller i samarbeid med akademia søke om støtte til arrangementer under Forskningsdagene. Arrangementene skal vise forskning i næringslivet, bidra til rekruttering til forskning og/eller synliggjøre karriereveier for forskere innen næringslivet.

Kombinasjoner av kriteriene teller positivt. Det er mulig å få støtte til forslag som faller inn under bare ett av kriteriene, men kravet til nytenking gjelder generelt. Juryen legger også vekt på at det er samsvar mellom totalbudsjett og hvor bredt arrangementet når ut.

Også i år har programmer i Forskningsrådet bidratt til ekstra midler til potten. HAVBRUK bidrar med 100 000 kroner, Havet og kysten bidrar med 50 000 kroner og Miljø 2015 bidrar med 50.000 kroner. Disse vil støtte arrangementer som passer inn under deres forskningsfelt.

  • HAVBRUK skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.
  • Havet og kysten skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystemer.
  • Miljø 2015 dekker hele miljøfeltet og skal blant annet bidra til kunnskapsbasert forvaltning av økosystemer i ferskvann og bærekraftig flerartsforvaltning med særlig vekt på villaks i alle stadier.

Forskningsdagene skal skape begeistring og forståelse for forskning. Det er derfor viktig at forskningen kommer klart frem i arrangementet. Arrangementsforslagene vil bli vurdert i lys av Forskningsdagenes mål:

  • formidle god forskning til folk flest
  • rekruttere til forskning
  • redusere avstanden mellom forskere og allmenhet
  • vise forskere som gode rollemodeller

I utgangspunktet gis det støtte kun én gang per prosjekt (type arrangement), men dersom man kan vise til gode resultater fra tidligere år, og prosjektet innebærer et betydelig økonomisk løft, kan prosjektet gis støtte flere ganger. Målet skal på sikt være at arrangementet er økonomisk selvbærende, og en plan for dette må komme frem i forslaget.

Send inn et kortfattet (ca. to sider) forslag på skjemaet som ligger i høyre spalte. Beskriv arrangementet så konkret som mulig. Vi forstår at alle detaljer ikke er bekreftet på dette tidspunktet. Skjemaet sendes til forskningsdagene@forskningsradet.no.

Fristen for å sende inn forslag er fredag 5. april kl. 12.00. Fristen er absolutt.

Midlene utbetales etterskuddsvis på grunnlag av innsendt faktura. Forutsetningen for å få utbetalt støtten, er at arrangementet er registrert i Forskningsdagenes arrangementsdatabase i god tid før festivalen, og at det er sendt inn en rapport om hvordan arrangementet forløp og hvordan midlene ble brukt. Rapporten sendes til Forskningsdagenes sekretariat. Frist for rapport og innsending av faktura er 31. oktober 2013.

Kongekrabbe i akvarium

 

Bookmark and Share

For nedlasting